КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

Україна- це ми! Слава Україні! Героям Слава!

Освітні програми та перелік освітніх компонентів

 

 

 

Навчальні програми для учнів 1-4 класів

Навчальні програми для учнів 5-9 класів

Наскрізні змістові лінії

 

 

 

Освітня програма

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

1 - 4 класи

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 1 – 4 класів закладу розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом  Р.Б.Шияна та затвердженою наказом МОН України від  12.08.2022 № 743-22  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна, у тому числі:

Рідномовна освіта (українська мова та література(МОВ[1])

Іншомовна освіта (ІНО)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО)

Технологічна (ТЕО)

Інформатична (ІФО)

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Фізкультурна (ФІО)

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова навчання – українська. Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

   Навчальний план школи 1 – 4 класи (початкова освіта) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової (1 год.) у 1-х класах та математики у 2-4-х класах (1год.) .Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

    Детальний розподіл годин представлено у наступній таблиці.

 

Додаток 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

1 – 4 класах

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Українська мова

5+1

5

5

5

Іноземна мова

2

3

3

3

Математика

3

3+1

4+1

4+1

Я досліджую світ*

7

7

7

7

Інформатика

 

1

1

1

Мистецтво**

2

2

2

2

Фізична культура ***

3

3

3

3

Усього

20+3

22+3

23+3

23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

26

27

27

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

5-6 класи

(базова середня освіта)

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

     Навчальний план для 5-6 класів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»  розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» та Додатка 3 Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти , затвердженої наказом МОН України від  19.02.2021 № 235 .

      При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 5-6  класів – 45 хвилин.

      Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 класу закладу загальної середньої освіти складає 1085 годин/навчальний рік, для учнів 6 класу- 1190 годин/н.р.

     Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5 - 9 класів закладів загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

    Мова навчання – українська. Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову.

     Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять.

      Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Додаток 2

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

  (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 5 класі

Кількість годин на тиждень у 6 класі

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1,5

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

Математична

Математика

5

5

Алгебра

-

-

Геометрія

-

-

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

2

Біологія

-

-

Географія

-

2

Фізика

-

-

Хімія

-

-

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та побут»

1

1

Етика

0,5

0,5

Підприємництво і фінансова грамотність

-

-

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

-

Історія України Всесвітня історія

-

2

Історія України

-

--

Всесвітня історія

-

-

Громадянська освіта

-

-

Правознавство

-

-

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізична культура

Фізична культура

3

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

29+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

31

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

26+3

29+3

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

7 - 9 класи

(базова середня освіта)

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Навчальний план для 7 – 9 класів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»  розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Листа МОН України від 20.04.2018 № 405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня"(Таблиця13).

     При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 6-9 класах – 45 хвилин.   Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

       Мова навчання – українська.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

     Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової та проведення індивідуальних та групових занять (факультативів).

   Варіативна складова навчального плану використана на:

- Українська мова  7 клас 0,5 години;

-Англійська мова 7, 8,9  по 1 годині;

.

Додаток 3

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 Додаток 13)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

2+1

2+1

2+1

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Етика

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

27+3

27,5+3

29+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1

1

Українська мова

0,5

 

 

Англійська мова

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31,5

31,5

33

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ.

         На виконання Закону України «Про освіту»,  Постанови КМУ від 15.09.2021 №957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти",  Постанови КМУ від 26.04.2022 №483 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 95", Витягів з протоколів засідання інклюзивно-ресурсного центру, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в гімназії   створені 2, 4, 5 та 6 класи з інклюзивним навчанням де навчаються  учні з особливими освітніми потребами.  Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами   у   закладі створені умови для:

   забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень  закладу дітей з  ООП;

   забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками,  психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

   забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

      Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до  типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Для учнів з інклюзивним навчанням  навчальні плани складено у відповідності до Державного стандарту  та Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти .  Команда супроводу   розробляє  комплексну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомогає педагогічному колективу   пристосувати середовище до потреб дитини. Індивідуальна програма розвитку  розробляється командою супроводу (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель корекційно-розвиткових занять та інші) із обов’язковим залученням батьків, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання  дитини з особливими освітніми потребами. 

Додаток 4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

Учня 2 інклюзивного класу Волошина Тамерлана

Навчальні предмети

 

 

 

 

Кількість годин на тиждень

 

Українська мова

5

 

Іноземна мова

3

 

Математика

3+1

 

Я досліджую світ*

7

 

Інформатика

1

 

Мистецтво**

2

 

Фізична культура ***

3

 

Усього

22+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

Учня 4 інклюзивного класу Ковальського Андрія

Навчальні предмети

 

 

 

 

Кількість годин на тиждень

 

Українська мова

5

 

Іноземна мова

3

 

Математика

4+1

 

Я досліджую світ*

7

 

Інформатика

1

 

Мистецтво**

2

 

Фізична культура ***

3

 

Усього

23+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

27

 

 

 

 

Додаток 6

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2023/2024 навчальний рік

Учениці 4 інклюзивного класу Мельник Марії

Навчальні предмети

 

 

 

 

Кількість годин на тиждень

 

Українська мова

5

 

Іноземна мова

3

 

Математика

4+1

 

Я досліджую світ*

7

 

Інформатика

1

 

Мистецтво**

2

 

Фізична культура ***

3

 

Усього

23+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

27

 

 

 

 

 

Додаток 7

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧНЯ 5 ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

ПАРОВОГО АНДРІЯ

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 5 класі

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та побут»

1

Етика

0,5

Підприємництво і фінансова грамотність

-

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

2

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

26+3

Додаток 8

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧНЯ 6 ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

КОВАЛЬСЬКОГО ВЛАДИСЛАВА

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 6 класі

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

Географія

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та побут»

1

Етика

0,5

Історія України Всесвітня історія

2

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

2

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

29+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

31

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

29+3

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

      Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.   2023/2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01 вересня по 29 грудня 2023 року

ІІ семестр – з 15 січня по 30 травня 2024 року

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Осінні – з 23 жовтня по 27 жовтня 2023 року

Зимові - з 30 грудня 2023 року по 14 січня 2023 року

Весняні - з 25 березня по 29 березня 2024 року