КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

Україна- це ми! Слава Україні! Героям Слава!

Навчальний процес

2019-2020 н.р.

 

                                                   

УКРАЇНА

ОРГАН  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ та КУЛЬТУРИ

Прибузька філія – опорного комунального закладу

«ЗЗСо-ліцей лука-мелешківської с/р»

 

Н А К А З

 

від  28  грудня     2019  року          с. Прибузьке                 № 202

Про стан формування

навички аудіювання

з англійської мови

 

Згідно з річним планом роботи закладу та графіком внутрішкільного контролю з метою виявлення стану сформованості навичок аудіювання, уміння учнів сприймати інформацію з опорою на слуховий апарат та відтворювати  отриманий матеріал,  уміння практичного оволодіння іноземною мовою як засобом інформації та освітньої діяльності, що сприяє розвитку інших видів комунікативної діяльності та дає можливість для виховання всебічного розвитку школяра при вивчені іноземної мови, у жовтні - грудні 2019 року було проаналізовано стан сформованості навички аудіювання з англійської мови. Було відвідано уроки англійської мови, проведено адміністративні контрольні роботи у 2 – 9  класах та контрольні зрізи знань, проаналізовано діяльність учителя.

В ході вивчення встановлено, що учитель володіє методикою роботи над формуванням навички аудіювання англійською мовою, знає вимоги Держстандарту до рівня знань у кожному класі.  На своїх уроках  використовує методику, яка відповідає віковому контингенту учнів, принципи, що дозволяють уникнути психологічного бар`єру при вивчені іноземної мови. ігрові елементи, індивідуальний та диференційований підхід.

У початковій школі діти отримують уявлення про основні граматичні категорії мови, розпізнають вивчену лексику та граматику при аудіюванні, опановують методику відтворення тексту, передачу його змісту та збереження основної думки.

Тексти, які підбираються для аудіювання сприяють розвитку інтересів школярів до вивчення іноземної мови та її практичного застосування. Є певні труднощі пов`язані з оволодінням переказу тексту, які пов`язані перекладом слів і розумінням неправильних дієслів, неправильний переклад загальних назв, питальних речень, неправильне вживання множини іменників, часових форм.

Учителька ретельно працює над методикою аудіювання і постійно оновлює аудіотеку текстів на англійській мові,   вчить школярів правильно перекладати їх, використовуючи різноманітні форми роботи,  щоб на подальшому етапі учень міг самостійно перекладати отриману та потрібну інформацію із прослуханого.

У середній школі учні мають більше можливостей відтворити правильно текст, так як мають більший словниковий запас, практичний запас лексичних одиниць.

Комплексний підхід до формування мотивації і свідомого навчання іноземної мови сприяє використанню різних видів наочності, створення асоціативних зв`язків опор, графічних образів слів.

Аналіз проведених зрізів знань свідчить про достатній рівень оволодіння навичкою аудіювання англійською мовою в усіх класах, не порушуються вимоги до оцінювання знань учнів.

Класи

К – ть учнів

Мають рівень навчальних досягнень

П

%

С

%

Д

%

В

%

Середній бал

Якість знань %

3

11

0

0

5

45

3

27

3

27

7

60

4

12

0

0

3

25

2

16

7

59

8,5

71

5

18

0

0

5

27

7

40

6

33

7

59

6

17

0

0

5

30

5

30

7

40

8

64

7

8

0

0

1

13

6

74

1

13

8

67

8

11

0

0

3

28

7

63

1

9

7

62

9

15

1

7

5

35

4

28

5

30

7,6

63

 

92

1

1

27

30

34

37

30

32

7,5

64

 Типові помилки, які допущені при виконанні робіт:

-         використання та розуміння власних назв;

-         відмінювання іменників;

-         вживання прямої мови;

-         розуміння пасивного часу, присвійних відмінків;

-         розмежування і утворення повноцінного речення;

-         вживання займенників;

-         переклад неправильних дієслів.

Виходячи з вищевказаного,

НАКАЗУЮ:

1.         учителю англійської мови Шведюк О.В.:

1.1.         приділити особливу увагу роботі з учнями, які виявили початковий рівень навчальних досягнень при оволодінні навичкою аудіювання;

1.2.         систематично впроваджувати на уроках прийоми, що забезпечують вироблення навичок аудіювання англійською мовою;

1.3.         результати контрольних зрізів врахувати при плануванні роботи на наступний рік;

2.         результати перевірки розглянути на МО гуманітарного циклу, на нараді при директору;

3.         контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                                       Завфілією          О.В. Студілко

З наказом ознайомлені:

_______________ Поліщук В.В.       _______________

_______________ Шведюк О.В.       ______________

 

                                                        Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfkojI1v1qpMWjdJbjiLEvOr6Ua9T7Sqf-XEcoKbs98VDhjuzW

УКРАЇНА

ОРГАН  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ та КУЛЬТУРИ

Прибузька філія – опорного комунального закладу

«ЗЗСо-ліцей лука-мелешківської с/р»

 

Н А К А З

 

від  28  грудня     2019  року          с. Прибузьке                 № 203

 

 

Про моніторинг рівня

навчальних досягнень учнів

за результатами І семестру

 

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2019 – 2020 н.р. у грудні 2019 року, з метою оперативного реагування на різноманітні ситуації, які виникають в ході освітнього  процесу, виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів закладу, здійснення самооцінки роботи педагогічного колективу та навчального закладу, стимулювання учнів до позитивної навчальної діяльності, виявлення факторів, які суттєво впливають на стан навчальної діяльності та  вироблення відповідних методичних рекомендацій було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 1 – 9 класів з усіх предметів за результатами І семестру.

Аналіз навчальних досягнень учнів обумовлено необхідністю підвищення результативності навчання, здійснення систематичного контролю за якістю освітнього процесу, отримання об`єктивної інформації про успішність з навчальних предметів учнями різних класів, внесення необхідних корективів у діяльність як педагогів так і учнів.

У даній таблиці подано рівень навчальних досягнень учнів та середній бал класу з усіх предметів.

 

Класи

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

3

11

-

5

5

1

4

12

-

5

7

-

5

18

2

4

12

-

6

17

4

         7

2

4

7

8

1

3

3

1

8

11

4

4

-

3

9

15

5

5

2

3

Бал / %

92

16 / 17 %

33 / 36 %

31/ 34 %

12 / 13 %

 

Виходячи з даних таблиці, якісний  показник успішності учнів має такий вигляд:

Класи

3

4

5

6

7

8

9

3 – 9

Якісний показник,  %

66

65

64

58

64

54

55

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи стан успішності учнів бачимо, що є учні, які  мають початковий рівень навчальних досягнень ( 17 % ), в основному учні мають такий рівень  з англійської мови, математики,біології, історії . Третя частина учнів мають достатній  і середній рівні. Слід звернути увагу, що малий відсоток (13%)  учнів високого рівня  –3 клас – Дзигаленко І., 6клас – Поліщук А., Свинар Д., Григоренко Н., Андрійчук В.; 7 клас – Волошина В., 8 клас – Студілко С., Юрчак К., Верхова А.; 9 клас – Олексієнко Д., Гримашевич С., Ковальський В. Цей показник зменшився  у порівняні з минулим роком. Учні 4, 5, 7 класу, які мали високий рівень досягнень у минулому році не підтвердили у цьому році. Така ситуація успішності даних учнів пояснюється невпевненістю, небажанням прагнути до кращих результатів за рахунок вільного часу  та рівнем навчальних можливостей окремих учнів. Спостерігається тенденція, що учні задовольняються тими результатами, що мають і мало проявляють ініціативу її покращувати.

Слід відзначити, що успішність учнів гуманітарного циклу краща, ніж природничо – математичного циклу. 

Аналіз якості успішності  показує суттєві недоліки успішності учнів:

           зниження якості знань;

           мала кількість учнів високого  рівня досягнень;

           збільшення кількості учнів, які мають середній і початковий рівень досягнень;

Основною причиною  виникнення проблем щодо динаміки успішності учнів є низька мотиваційна сторона , недостатній рівень самооцінки та самоаналізу навчальної діяльності самими учнями, психологічні та індивідуальні особливості окремих учнів.  Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові і на засіданнях ШМО, проаналізовано причини слабкої успішності учнів, розроблено заходи, щодо роботи з учнями, які навчаються на початковий рівень і з учнями, які потребують допомоги. Але поряд слід відзначити і позитивний результат на високий рівень, що все таки частина учнів  відповідально ставиться до освітнього процесу і працює на високі результати. Ці учні є активними учасниками навального процесу, учасниками олімпіад і беруть участь у житті закладу.

 

Виходячи з вищевказаного.

НАКАЗУЮ:

За підсумками І семестру 2019 – 2020 н.р.;

1.Учителям – предметникам:

1.1 плануючи навчальний процес продумувати та застосовувати методи і прийоми навчальної діяльності, які є ефективні при вивчені даного предмету, теми у певному класі, що відповідають віковим та психологічним умовам розвитку учнів;

1.2. Використовувати сучасні технології навчання, оновлювати методичну базу, працювати із новітніми  інформаційними джерелами;

1.3. використовувати різні форми контролю за рівнем засвоєння

       навчального матеріалу;

1.4 під час організації навчально – виховного процесу залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань, особливу увагу приділяти формуванню учнів умінь аналізувати , порівнювати  та узагальнювати навчальний матеріал;

1.5 при викладанні матеріалу опиратися на життєвий досвід учнів, розвивати мотиваційну основу навчання учнів;

2.Заступнику директора школи з НВР Поліщук В.В.;

2.1 провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень успішності учнів на кінці ІІ семестру;

2.2 створити банк сучасних технологій, які забезпечують максимальний рівень навчальних досягнень, створити оптимальні психологічні умови для навчання учнів;

2.3 розглянути питання на методичній раді щодо покращення рівня знань учнів та методичної компетентності вчителів;

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідуючий філією           Студілко О.В.

З наказом ознайомлені:  

№ з/п

ПІБ працівників

Прізвище, ім`я по батькові

Підпис

 

Дата

Прізвище, ім`я по батькові

Підпис

 

Дата

1.

Поліщук В.В.

 

 

8.

Тищенко Л. П.

 

 

     2.

Мельничук Н.В.

 

 

9.

Студілко О.О.

 

 

3.

Мазур Є. Г.

 

 

10.

Гримашевич С. А.

 

 

    4.

Семенюк О. В.

 

 

11.

Шведюк О.В.

 

 

    5.

Слободянюк А. В.

 

 

12.

Коломієць Є.А.

 

 

    6.

Кадькало Л. В.

 

 

13.

Гримашевич В. М.

 

 

   7.

Рожкова О. А.

 

 

14.

Собченко В.В.

 

 

 

 

                                                      Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfkojI1v1qpMWjdJbjiLEvOr6Ua9T7Sqf-XEcoKbs98VDhjuzW

УКРАЇНА

ОРГАН  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ та КУЛЬТУРИ

Прибузька філія – опорного комунального закладу

«ЗЗСо-ліцей лука-мелешківської с/р»

 

Н А К А З

 

   02  січня  2020  року                  с. Прибузьке                                 №  01

 

Про моніторинг рівня

навчальних досягнень учнів

за результатами адміністративних

контрольних робіт

Згідно з річним планом роботи НВК в грудні 2019 року було проведено адміністративні контрольні роботи з української мови у 4,5,8,9 класах; математики у 4,6,9 класах;  Для контрольних робіт адміністрацією школи та учителями – предметниками  були підготовлені тексти диктантів з української мови, завдання з математики, що відповідають вимогам чинних програм, затверджених МОН України з даних предметів і знанням, умінням, навичкам учнів, що мають бути сформовані на кінець І семестра. Зміст контрольних робіт передбачає диференційований підхід до учнів. Завдання для контрольних робіт містили  тести закритої і відкритої форми, види роботи на встановлення зв`язків між змістовними лініями, формулами і діями, висловлення своєї думки

Результати адміністративних контрольних робіт з української мови подано в таблиці:

 

клас

Учитель

кількість учнів, що виконували роботу

( кількість учнів в класі )

12 – 10 балів

9 – 7 балів

6 – 4 балів

3 -1 бали

% якості

Середній бал

4

Рожкова О.А.

12 (12)

0

8

4

-

61

7,4

5

Слободянюк А.В.

18 ( 17 )

5

8

3

1

64

7,7

8

Кадькало Л.В.

11 ( 9 )

3

1

3

2

59

7,1

9

Слободянюк А.В.

15 (11)

6

5

-

-

84

10

Типові помилки в контрольних роботах з української мови:

написання не з дієсловами;

розділові знаки у складнопідрядних реченнях;

написання ненаголошених –е, - и;

подвоєні букви;

написання прислівників;

заміна одних букв у слові іншими;

написання апострофа;

перенос слів;

пропуски букв у словах.

 

Результати адміністративних контрольних робіт з математики подано в таблиці:

клас

учитель

кількість учнів, що виконували роботу

( кількість учнів в класі)

12 – 10 балів

9 – 7 балів

6 – 4 балів

3 -1 бали

% якості

Середній бал

4

Рожкова О.А

12 ( 12 )

1

7

4

-

61

7,3

6

Поліщук В.В.

17(17)

4

4

4

3

53

6.4

9

Поліщук В.В.

15(15)

3

2

4

6

44

5,3

Типові помилки в контрольних роботах з математики:

  порядок дій у числових виразах;

  розв`язок задачі на рух;

  ділення багатоцифрових чисел;

формули скороченого множення;

дії з дробами.

     Наслідки моніторингу та результати проведення контрольних робіт свідчать про те, що вчителі дотримуються державних вимог до змісту, обсягу контрольних робіт, забезпечують засвоєння учнями основних знань. передбачених програмою. Вимоги до оцінювання знань учнів підтверджені результатами семестрових оцінок.  Контрольні роботи проводяться методично правильно. Більшість учнів підтвердили рівень успішності. Аналіз помилок учнів показує, що потрібно звернути увагу на уміння учнів працювати з тестами, розвивати навички підготовки до самостійних робіт, самоконтроль та самоаналіз допущених помилок.  Недостатня увага приділяється індивідуальній роботі з невстигаючими учнями, а також повторенню та закріпленню пройденого матеріалу.

  Виходячи з вищезазначеного,

            НАКАЗУЮ:

1.     учителям - предметникам:

1.1                         врахувати аналіз контрольних робіт з метою планування роботи по усуненню помилок у подальших роботах учнів;

1.2                         систематично проводити індивідуальні завдання з учнями, що мають низький рівень знань;

1.3                         провести індивідуальну роботу над помилками з учнями, що їх допустили  та з метою попередження помилок;

1.4                         взяти до уваги порівняльний аналіз результатів контрольних робіт та семестрових оцінок;

2.     на засідання МО вчителів гуманітарного та природничо – математичного циклів;

2.1                         доповісти про виконану роботу над помилками під час аналізу адміністративних контрольних робіт;

2.2                         у завданнях заданих додому враховувати такі принципи: взаємозв`язку під час уроку і домашнього завдання;  дозування і і диференціації домашніх завдань; самостійної навчальної діяльності  учнів; систематичності та доступності;

2.3                         з метою забезпечення наступності викладання між початковою і основною ланками середньої школи досконало ознайомитись з обсягом відомостей та вміння, набутими учнями в початкових класах;

2.4                         ефективніше впроваджувати в навчальний процес технічні засоби навчання;

3.     заступнику  з НВР Поліщук В.В.:

3.1                         систематично контролювати роботу вчителів української мови та математики;

4.     відповідальність за виконання наказу покласти на заступника  з НВР Поліщук В.В..

 

Завфілією_____________       О. В. Студілко

 

З наказом ознайомлені:           

№ з/п

ПІБ працівників

Прізвище, ім`я по батькові

Підпис

 

Дата

Прізвище, ім`я по батькові

Підпис

 

Дата

1.

Поліщук В.В.

 

 

 

 

 

 

     2.

Слободянюк А. В.

 

 

 

 

 

 

    3.

Кадькало Л. В.

 

 

 

 

 

 

   4.

Рожкова О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 рішення  25 позачергової сесії VІІ скликання

Лука-Мелешківської сільської ради

05 липня 2019 року №500

 

ЗАТВРЕДЖЕНО

рішенням  25 позачергової сесії VІІ скликання

Лука-Мелешківської сільської ради

05 липня 2019 року №500

 

 

 

Положення

про Прибузьку філію

Комунального закладу

 «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

с.Лука-Мелешківська

2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про Прибузьку філію

 Комунального закладу

«ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає основні засади функціонування Прибузької філії – навчально-виховного комплексу опорного закладу освіти.

2. Прибузька філія – навчально-виховний комплекс (далі Філія) опорного закладу Комунальний заклад  «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 - територіально відокремлений структурний підрозділ опорного закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Положення, затвердженого засновником опорного закладу освіти.

Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти. Дошкільний підрозділ дотримується режиму роботи відповідно до щорічного наказу «Про режим роботи Прибузької філії».

1.3. Філія Комунального закладу «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом опорного закладу та цим Положенням.

1.4. Філія- створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу освіти.

1.5. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію- Комунального закладу  «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» засновник.

1.6. Найменування та юридична адреса філії: Прибузька філія- опорного Комунального закладу  «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ –ЛІЦЕЙ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

, с.Прибузьке, вул. Шевченка, б.26.

 

 ІІ. Організація освітнього процесу

 

2.1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, Статутом опорного закладу та Правилами внутрішнього трудового розпорядку опорного закладу освіти.

2.2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу опорного закладу освіти.

2.3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу освіти.

2.4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу освіти.

2.5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії-, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу освіти.

2.6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом освіти.

2.7. Створення у філії- з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

2.8. У філії можуть створюватись та функціонувати інклюзивні класи (групи).

2.9. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

 

ІІІ. Управління філією

 

3.1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

3.2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії-НВК відсутня, керівник опорного закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії-НВК покладає на одного з учителів.

3.3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу освіти.

3.4. Керівник опорного закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії-НВК.

Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі освіти та філії (філіях).

3.5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу опорного закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

3.6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу освіти.

3.7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

 

4.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

4.2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу освіти.

4.3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4.4. Філія- може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

4.5. Майно опорного закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

4.6. Опорний заклад освіти та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 

 

Голова сільської ради                                                     В.М.Сич