КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

Україна- це ми! Слава Україні! Героям Слава!

Дошкільний підрозділ

Нет описания фото.

Дошкільний підрозділ Прибузької гімназії

Возможно, это изображение 12 человек и ребенок

Возможно, это изображение 13 человек и игрушка

 

Положення про дошкільний підрозділ

І. Загальні положення

1.1.         Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність дошкільного підрозділу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі – Дошкільний підрозділ).

1.2.        Дошкільний підрозділ є структурним підрозділом КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі – Заклад освіти), засновником якого є Лука-Мелешківська сільська рада (далі – Засновник), органом управління є Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради (далі – Орган управління).

1.3.         Дошкільний підрозділ призначений для організації дошкільної освіти, забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Дошкільний підрозділ не наділений правами юридичної особи, не має самостійного балансу, не має рахунків в установі банку, не має печатки та не має цивільної працездатності і дієздатності.

1.4.         У своїй діяльності дошкільний підрозділ керується Конституцiєю України, Законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Засновника та Органу управління, наказами Закладу освіти, Статутом закладу освіти та цим Положенням.

 

          ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА

2.1.         Найменування:

Дошкільний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИБУЗЬКА ГІМНАЗІЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

2.2.         Місцезнаходження Дошкільного підрозділу: вул. Шевченка 26, село Прибузьке, Вінницький район, Вінницька область, 23235.

2.3.         Структура Дошкільного підрозділу визначається виходячи із потреб у забезпеченні дошкільною освітою, затверджується відповідно до чинного законодавства та є складовою структури Закладу освіти.

 

ІІІ. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.    Метою діяльності Дошкільного підрозділу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

3.2.    Діяльність Дошкільного підрозділу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, набуття дитиною соціального досвіду;

- виховання у дітей свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

здійснення екологічного виховання дітей, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

3.3.    Дошкільний підрозділ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;                                                                                                                                                      

- сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю, поширенню серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1.    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.2.    Дошкільний підрозділ для здійснення освітнього процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із програм, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.3.    Діяльність Дошкільного підрозділу регламентується планом, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою Закладу освіти та затверджується його директором.

4.4.    У Дошкільному підрозділі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.         Навчальний рік у Дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 01 червня по 31 серпня.

4.6.    Структуру навчального року та режиму роботи Дошкільного підрозділу затверджує керівник Закладу освіти.

4.7.    Зарахування дітей до Дошкільного підрозділу здійснюється керівником Закладу освіти протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний підрозділ, свідоцтва про народження. До заяви також додаються копії документів, що підтверджують наявність пільг згідно переліку, визначеного законодавством (за наявності).

        За вихованцем зберігається місце у Дошкільному підрозділі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини, а також у літній період.

4.8.    Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до Дошкільного підрозділу та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

4.9.         Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

4.10.     Відрахування вихованців з Дошкільного підрозділу може здійснюватися:

-        за заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

-        на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі;

-        у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

-        у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

-        у разі невідвідування дитиною закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Забороняється відрахування дитини з інших підстав, ніж визначено цим пунктом та законодавством України.

4.11.     Групи в структурному підрозділі комплектуються за віковими (різновіковими) ознаками. За потреби групи можуть комплектуватися за різновіковими ознаками. Групи формуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

5.1.         Організація харчування в Дошкільному підрозділі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.2.         Дошкільний підрозділ забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.3.         Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до чинного законодавства з питань організації дитячого харчування.

5.4.         У Дошкільному підрозділі встановлено триразове збалансоване харчування.

5.5.         Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника Закладу освіти та медичний персонал.

5.6.         Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному підрозділі визначається рішенням Засновника. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в розмірах, визначених Засновником.

5.7.         Пільгові умови оплати харчування дітей у Дошкільному підрозділі і для категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

6.1.         Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або відповідних закладів охорони здоровя, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2.         Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, контроль за своєчасністю проходження медичних оглядів, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників Дошкільного підрозділу.

 

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1.         Учасниками освітнього процесу Дошкільного підрозділу є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, асистенти вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.         Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються згідно із законодавством.

7.3.         Педагогічні працівники у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

7.4.         Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти та цього Положення.

7.5.         Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного підрозділу регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

7.6.         Педагогічні та інші працівники Дошкільного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ

8.1.         Оперативне управління дошкільним підрозділом здійснюється відповідно до Статуту Закладу освіти та цього Положення керівником дошкільного підрозділу, який призначається та звільняється директором Закладу освіти у порядку встановленому законодавством.

Керівник Дошкільного підрозділу підпорядковується директору Закладу освіти.

8.2.         Керівник дошкільного підрозділу:

- організовує роботу дошкільного підрозділу згідно завдань, визначених Статутом Закладу освіти та цим Положенням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Дошкільний підрозділ завдань;

-  надає пропозиції директору Закладу освіти щодо забезпечення Дошкільного підрозділу матеріально-технічними ресурсами;

- виконує накази та розпорядження директора Закладу освіти;

- вживає заходів щодо дотримання правил і норм охорони праці, безпеки вихованців та працівників, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

  - забезпечує ефективне впровадження освітніх програм;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

8.3.         Керівник Дошкільного підрозділу та працівники несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців Дошкільного підрозділу, дотримання їх прав і запобігання дискримінації щодо них.

8.4.         Загальне керівництво Дошкільним підрозділом здійснює директор Закладу освіти.

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1.         Припинення діяльності Дошкільного підрозділу здійснюється шляхом внесення змін до структури Дошкільного підрозділу в порядку встановленому законодавством.

 

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

10.1.     Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення Закладу освіти у порядку встановленому законодавством.

10.2.     Зміни  до положення набувають юридичної сили у встановленому законодавством порядку.